Koncesja na wytwarzanie energii dla dachowej instalacji  PV wytwarzającej energię na potrzeby własne – czy niezbędna ?

 

Skoro wytwarzam energię elektryczną na własnym dachu i zużywam ją w 100 % na potrzeby własne to czy moja firma potrzebuje jakichkolwiek koncesji chociaż energia elektryczna „nie widzi ani centymetra kabla operatora OSD” ?

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. b, c oraz d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej:

 

Koncesjonowaniu podlega zatem, zgodnie z brzmieniem cytowanych wyżej przepisów, każda działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii, za wyjątkiem mikroinstalacji lub małych instalacji oraz instalacji wytwarzających energię elektryczną z biogazu rolniczego, wyłącznie z biogazu rolniczego w kogeneracji oraz wyłącznie z biopłynów.

 

Mikroinstalacja to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW (art. 2 pkt 19 ustawy o odnawialnych źródłach energii).

 

Mała instalacji to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW (art. 2 pkt 18 ustawy o OZE).

 

Tak więc jeżeli dachowa instalacja PV będzie o mocy do 50 kWp to na wytwarzanie energii elektrycznej w tej instalacji potrzebna będzie jedynie zgłoszenie.

 

Natomiast jeżeli dachowa instalacja PV będzie o mocy mniejszej od 51 do  500 kWp to na wytwarzanie energii elektrycznej w tej instalacji  wystarczy uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej. Rejestr wytwórców energii w małej instalacji prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ( art. 7 i 8 ustawy o OZE).

 

Jeżeli dachowa instalacja PV będzie o mocy większej niż 500 kWp to na wytwarzanie energii elektrycznej w tej instalacji  niezbędna będzie koncesja na wytwarzanie.

 

 

WARUNKI, KTÓRE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZYSZŁY KONCESJONARIUSZ – def. URE

„Przedsiębiorca występujący z wnioskiem o udzielenie koncesji musi spełniać przesłanki do jej uzyskania określone w art. 33 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne. Zgodnie z tym przepisem Prezes URE udziela koncesji wnioskodawcy, który:

1) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze  Gospodarczym lub Turcji;

2) dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności bądź jest w stanie udokumentować możliwość ich pozyskania;

3) ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności;

4) zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych, o których mowa w art. 54 ustawy – Prawo energetyczne;

5) uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli wnioskodawca zgodnie z odrębnymi przepisami był zobowiązany do uzyskania takiej decyzji) albo decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;

6) nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych albo podatku lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego.”

 

 

Koszty związane z wydaniem koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej wynoszą 616 PLN jednorazowo (96 zł. wydanie promesy koncesji) jako opłata skarbowa i w myśl art. 7 pkt 2 i 3 ustawy o opłacie skarbowej, zwalnia się od opłaty skarbowej:

 

Coroczna opłata koncesyjna – Zgodnie z art. 34 ust. 7 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające energię elektryczną w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy instalacji odnawialnego źródła energii nieprzekraczającej 5 MW jest zwolnione z opłaty koncesyjnej.

Uwaga – zmiany ustawy o OZE prawdopodobnie zniosą wymóg koncesyjny dla instalacji o mocy do 1 MW od 1.01.2021 r.

 

Zaufali nam

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas

Zamknij