Analiza opłacalności farm fotowoltaicznych

Analiza opłacalności farm fotowoltaicznych

Analiza opłacalności farmy PV jest zbiorem założeń (danych wejściowych) oraz procedur obliczeniowych, których efektem końcowych są wskaźniki

opłacalności projektu fotowoltaicznego.

Głównym celem analizy opłacalności PV jest;

odpowiedzenie na pytanie czy nasz projekt fotowoltaiczny jest opłacalny czy nie, jeżeli opłacalny to na jakim poziomie. Na te pytania jednoznaczną odpowiedź dają przyjęte wskaźniki opłacalności oraz analizy wrażliwości.

Niniejszy materiał poświęcony jest analizie finansowej farm fotowoltaicznych (naziemnych i dachowych), która jest prezentowana i analizowana w trakcie organizowanych prze naszą firmę szkoleniach.

Niniejsza analiza finansowa sporządzana jest również na indywidualne zlecenie naszych klientów w 1 lub 2 wariantach, każdy z 15 scenariuszami.

Nasza analiza opłacalności PV wzorowana jest na standardach w zakresie analiz opłacalności projektów inwestycyjnych promowanych przez organizację UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)

Główne założenia

 1. Okres analizy-prognozy został określony na 20 lat (15 lat prognoza + 5 lat obliczenia dla wartości rezydualnej) z uwagi na „długość życia” głównych elementów systemy fotowoltaicznego tj. paneli PV, inwerterów oraz trwanie systemu wsparcia „systemu aukcyjnego”.
 2. Wartość rezydualna-końcowa – założono, że wartość instalacji PV po piętnastu latach prognozy posiadała będzie wartość rezydualną-końcową liczoną w oparciu o 5 letnią rentę roczną liczną na podstawie cash-flow od 16 do 20 okresu działalności instalacji. Drugi wariant zakłada liczenie wartości rezydualnej jako wartości likwidacyjnej projektu PV.
 3. Nakłady inwestycyjne w okresie eksploatacji – po 10 latach eksploatacji założono poniesienie ponownych nakładów na wymianę i nabycie nowych inwerterów.
 4. Zmienne czy stałe ceny sprzedaży energii – prognoza finansowa została sporządzona w cenach zmiennych netto (bez podatku Vat) z uwagi na zakładane zmiany cen energii gdyż cena aukcyjna jest waloryzowana wskaźnikiem inflacji w ciągu 15 letniego okresu wsparcia.
 5. Zmienny poziom kosztów – tak jak ceny sprzedaży energii również i koszty eksploatacyjne OPEX prognozowane są według cen zmiennych uzależnionych od przyjętej ścieżki inflacyjnej.
 6. Oczekiwana stopa zwrotu – stopa dyskontowa– oczekiwana stopa zwrotu przyjęta przez inwestorów jest to poziom wyrażony w procentach minimalnego zwrotu z zainwestowanego kapitału w skali roku jaki inwestor musi otrzymać aby realizować fotowoltaicznych projekt inwestycyjny – stopa dyskontowa w naszej analizie został przyjęty na poziomie …………..% ?

 

Użyte wskaźniki opłacalności w naszej analizie finansowej projektów PV do 1 MW mocy dedykowane dla systemu aukcyjnego

 1. Prosta gotówkowa stopa zwrotu (wyrażona w latach) – informuje po jakim okresie wydatki poniesione na kapitał własny zostaną pokryte gotówką narastająco przez nasz projekt PV
 2. NPV (net present value), zaktualizowana wartość projektu netto – jest to zdyskontowana wartość przepływów pieniężnych netto projektu – jeżeli NPV będzie większa od zera to projekt jest opłacalny i należy go realizować
 3. IRR (internal rate of retern) – wewnętrzna stopa zwrot – jest to taki poziom stopy dyskontowej dla której NPV wynosi 0, a więc jest to największa oczekiwana stopa zwrotu z kapitału
 4. Wskaźnik NPVR(net present value ratio) – to stosunek NPV do kapitału własnego (PVI) wskaźnik ten służy do porównywania opłacalności różnych projektów – nie możemy za pomocą NPV porównywać czy bardziej opłacalne jest realizowanie 1 MW w 100 % kapitałem własnym czy 5 x 1 MW w 20 % finansowane kapitałem własnym. Do takich porównań używamy wskaźnik NPVR
 5. Analiza wrażliwości – wpływ poniższych czynników (dla każdego czynnika zastosowano 5 poziomów, łącznie dla 1 wariantu jest 15 scenariuszy) na opłacalność projektu wyrażoną przez NPV i prostą gotówkową stopą zwrotu
  – zmiana poziomu ceny aukcyjnej wygrywającej – a poziom NPV
  zmiana poziomu finansowania kapitałem własnym – a poziom NPV
  – zmiana nakładów CAPEX – a poziom NPV

 

Inne ważne elementy które zawiera nasza analiza finansowa farmy PV dedykowana dla systemu aukcyjnego – model referencyjny dla 1 MW mocy

– produktywność paneli PV – wg. kalkulatorów produktywności dla danej lokalizacji
– spadek wydajności paneli PV – wg. danych producenta
– źródła finansowania to 20 % kapitał własny, 80 % kredyt bankowy
– obce źródła finansowania – kredyt inwestycyjny 15 lat i kredyt obrotowy 6 miesięczny na Vat
– prognoza hurtowych cen energii wg. RDN i indeksu TeGBase – 15 lat
– prognoza inflacji 15 lat
– prognoza ceny aukcyjnej waloryzowanej – 15 lat
– rozliczanie ujemnego salda – 15 lat
– CAPEX – całkowite nakłady w. grup rodzajowych
– plan amortyzacji śr. trwałych
– prognoza kosztów operacyjnych OPEX
– prognoza sprawozdań finansowych RZiS, Bilans, Cash-Flow
– zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
– amortyzacja kredytu inwestycyjnego
– obliczenia do wskaźników NPV i IRR, NPVR
– analiza wrażliwości – wpływ poniższych czynników na opłacalność projektu wyrażony przez NPV i prostą gotówkową stopą zwrotu
– zmiana poziomu ceny aukcyjnej wygrywającej – a poziom NPV
zmiana poziomu finansowania kapitałem własnym – a poziom NPV
– zmiana nakładów CAPEX – a poziom NPV
(dla każdego czynnika zastosowano 5 poziomów, łącznie dla 1 wariantu jest 15 scenariuszy)

– wpływ niestandardowych czynników na opłacalność projektu określony poprzez NPV takich jak;

 1. a) pomocy inwestycyjnej i ceny aukcyjnej skorygowanej – np. kredyty preferencyjne
 2. b) wzrostu inflacji ponad prognozę bazową
 3. c) brak profilu rynku (premii TeGBase)
 4. d) zmiana wartości rezydualnej

 

Jak wykorzystać naszą analizę finansową do podejmowania decyzji biznesowych – inwestować czy nie w farmy fotowoltaiczne ?

Zlecenie naszej firmie wykonania indywidualnej analizy finansowej

Przyjęcie założeń generalnych – model sprzedaży – system aukcje, PPA, wolny rynek, produkcja na potrzeby własne

Określenie danych wejściowych nakładów CAPEX, kosztów OPEX, poziomu LTV i kosztów kapitału

Określenie preferencji inwestora – stopy zwrotu z inwestycji PV

Przeprowadzenie analizy finansowe i analiz wrażliwości

Prezentacji wyników analizy na tle oczekiwań zleceniodawcy

Wnioski dotyczące realizacji lub nie projektu PV – rekomendacje do zmian w modelu biznesowym zleceniodawcy

Uwaga; – w przypadku braku przez inwestora danych szczegółowych dla CAPEX oraz OPEX przyjmujemy w analizie dane referencyjne dla projektów realizowanych i wycenianych w 2021 r.

 

Dziękujemy za zapoznanie się z treścią naszego artykułu, Życzymy właściwych decyzji biznesowych, a w przypadku zainteresowania współpracą z naszą firmą w zakresie analiz opłacalności projektów PV zapraszamy do kontaktu.

 

Objaśnienia i skróty przydatne w analizie modeli biznesowych dla inwestycji fotowoltaicznych

 

 

Zamknij