Ceny dynamiczne energii elektrycznej – kosmetyka czy rewolucja na rynku energii ?

Czy ceny dynamiczne spowodują głębokie zmiany na rynku energii w Polsce, tak jak automatyzacja produkcji pod koniec XVIII wieku w Anglii

i Europie doprowadziła do rewolucji przemysłowej.

 

Ceny dynamiczne - godzinowe zmiany na rynku spot
Ceny dynamiczne – godzinowe zmiany na rynku spot

Procedowana obecnie nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne oraz Ustawy o OZE zakłada wprowadzenie „Umowy z ceną dynamiczną” czyli rozliczenia z dostawcą energii w oparciu o ceny na rynku SPOT tj. ceny na rynku dnia następnego i rynku dnia bieżącego TGE RDNiB, inne dla każdej godziny doby. O wpływie cen dynamicznych na rynek energii elektrycznej w Polsce mówimy również na naszych szkoleniach.

Fotowoltaika dla Firm i Magazyny Energii – program – zobacz

Ustawowa definicja „Umowy z ceną dynamiczną” brzmi;
umowa z ceną dynamiczną energii elektrycznej – umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą pomiędzy sprzedawcą energii elektrycznej, a odbiorcą końcowym, odzwierciedlającą wahania cen na rynkach transakcji natychmiastowych, w tym na rynkach dnia następnego i dnia bieżącego, w odstępach równych okresowi rozliczania niezbilansowania w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 z 14.6.2019, str. 54), zwanego dalej „rozporządzeniem 2019/943”;

Poniżej przedstawiony wykres pokazuje jak zmieniły się ceny godzinowe na rynku spot w październiku 2021 r.
Ceny dynamiczen – wykresy – zobacz

Od lipca bieżącego roku obserwujemy znaczne zmiany na rynku SPOT w stosunku do 2019 r. dla notowań pomiędzy poszczególnymi godzinami doby. Pojawiły się znaczne wahania cen pomiędzy godzinami 0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6 (średnia cena to 431,2 PLN za 1 MWh notowania 12.10.2021 r.), a godzinami  15-16, 16-17, 17-18, 18-20, 20-21, 21-22 (średnia cena to 914,3 PLN za 1 MWh). Najwyższa cena godzinowa wyniosła 1200,0 PLN za 1 MWh dla godziny 20-21.

Jeżeli obecna sytuacja na rynku SPOT jest preludium do trwałego trendu znaczącego różnicowania cen godzinowych danej doby, to wprowadzenie cen dynamicznych może utrwalić tą tendencję. Pierwsi klienci mogący korzystać z Umów z ceną dynamiczną to klienci, którzy posiadają liczniki inteligentne tj. liczniki ze zdanym odczytem przekazujące dane o zużyciu energii w czasie rzeczywistym.

Ceny dynamiczne wpływają wyłącznie na ceny energii czynnej kupowane od wytwórców, za pośrednictwem przedsiębiorstw (spółek) obrotu. Natomiast opłata mocowa obowiązująca w godzinach mocowych jako opłata dystrybucyjna również znacznie wpływa na dynamikę całkowitej ceny godzinowej. Opłata mocowa od 2022 r. będzie na poziomie 102,6 PLN za 1 MWh w godzinach od 7:00 do 21:59 bez dni ustawowo wolnych od pracy, dla profilu zużycia o wskaźniku 1,0 w grupie taryfowej B.

Powyżej poruszone zagadnie cen dynamicznych i ich wpływ na ceny energii elektrycznej dla firm będą w przyszłości elementem podstawowym w strategiach energetycznych nie tylko firm z grup taryfowych A, B i C ale też odbiorców z grupy taryfowej G.
Ponadto analizując wpływ cen dynamicznych na rynek energii w Polsce warto jest się zastanowić jaką opcję zakupu energii czynnej w 2022 r. wybrać:

Opcja wyboru wariantu zakupu energii elektrycznej na 2022 r. powinna być skorelowana z energetyczną polityką firmy i odpowiadać na poniższe pytania;  

1) co zrobić i jak przemodelować nasz model zużycia energii elektrycznej w firmie aby ograniczyć koszty 1 zużywanej MWh, biorąc pod uwagę koszty zmienne energii czynnej oraz koszty zmienne dystrybucji,

2) jak przemodelować produkcję z instalacja fotowoltaicznych używając magazynów energii

3) jak przemodelować produkcję z instalacji kogeneracyjnych używając magazynów energii

4) jak ceny dynamiczne i instalacje wodorowe wpleść w nasze koncepcje biznesowe

Do powyżej postawionych zagadnień odnosimy się również na naszych szkoleniach – zapraszamy !

Szkolenie -TGE-Towarowa Giełda Energii ceny, trendy, prognozy
Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku SPOT w 2023 r. – Szkolenie
Zarządzanie energią elektryczną w firmie, Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze – szkolenie

Zamknij