Ceny energii elektrycznej, a prognozy cen i zużycia energii w latach 2024 – 2030

Z czego wynikają różnice w prognozach zużycia energii elektrycznej pomiędzy Ministerstwem Klimatu i Środowiska, a Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi ?

Dlaczego Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu do 2030 r. (aKPEiK) różni się znacznie od Planu Rozwoju Sieci Przesyłowych 2025-2040 PSE w tym zakresie. Którą opcje wybrać, aby trafnie nakreślić ramy rozwoju rynku i właściwie zaprognozować ceny energii elektrycznej.

 W marcu 2024 r. pojawiły się, chyba jedne z ważniejszych w ostatnim czasie dokumentów określających kształtowanie się rynku energii elektrycznej w Polsce w latach 2024-2030. Są to „Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030 r.” opracowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (29.02.2024 r.) oraz „Plan rozwoju w zakresie zaspokajania obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2025-2034” PSE S.A. Pokrótce przedstawimy główne założenia obu dokumentów.

 

Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030 r.

 

Czym jest i co zawiera KPEiK do 2030 r. ? KPEiK do 2030 r. jest przede wszystkim planem do osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do 2050 r.
Krajowy plan jest dokumentem nadającym kierunki polskiej transformacji energetycznej. Jest on aktualizację Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030 (aKPEiK) z 2019 r. oraz jego opracowanie wynika z art. 14 rozporządzenia Unii Europejskiej 2018/1999.

 

KPEiK do 2030 dotyczy takich zagadnień jak;

 

KPEiK , a zużycia energii elektrycznej w Polsce do 2030 r.

 Nasze analiza w jaki sposób Krajowy plan odnosi się do zużycia energii elektrycznej do 2030 r. wynika z zainteresowania jak twórcy dokumentu postrzegają ceny energii elektrycznej w kontekście zużycia w perspektywie do 2030 r. Większa presja popytowa, wyższe ceny energii, mniejsza presja popytowa niższe ceny.

Otóż coś niesamowitego KPEiK do 2030 r. w ogóle nie odnosi się do planowanego zużycia energii elektrycznej, tak ważny dokument pomija jeden z ważniejszych czynników rynku, szok niedowierzanie a jednak prawd.

Fakt pominięcia w analizach rynku zużycia energii  elektrycznej  dziwi tym bardziej, że Krajowy plan nie jest to dokumentem opracowanym przez amatorów. W Krajowym planie znajdujemy jedynie dane o planowanej produkcji i potraktujmy je jako dane dotyczące planowanego zużycia, przyjmując import i eksport jako czynnik neutralny. Danych za lata 2025-2029 Krajowy plan nie podaje, a bardzo by się przydały uzasadniając ścieżkę dojścia do zużycia energii w 2030 r.

Poniższa tabela przedstawia planowane zużycie energii elektrycznej/produkcja wg. KPEiK do 2030 r.

 Rok/— 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zużycie energii elektrycznej w TWh 166,7 165,0           196,9
Dynamika  2030/2024 16,2%

2023 r. – wykonanie dane PSE
2024 r. – prognoza autora T. Falkowicz

W Krajowym planu nie znajdziemy prognoz cen energii elektrycznej, nie znajdziemy analizy wpływu poszczególnych rozwiązań systemowych na ceny energii, a z pewnością byłaby to ciekawa i potrzebna informacja. Brak prognoz cen energii i nie chodzi o konkretne poziomy za 1 MWh, ale o trendy cenowe, które powinniśmy zaobserwować np. po uruchomieniu morskich farm wiatrowych czy energetyki jądrowej powinny się znaleźć w takim dokumencie. W jaki sposób mamy ocenić czy proponowane rozwiązania będą korzystne dla nas konsumentów i dla nas producentów energii elektrycznej ?

  

Plan rozwoju w zakresie zaspokajania obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2025-2034 PSE S.A.

 Niniejszy dokument w dalszej części naszych analizy nazywany Planem Rozwoju Sieci Przesyłowych 2025-2034 w skrócie PRSP 2025-2034. Niniejszy dokument w odmienny sposób niż opracowanie Ministerstwa Klimatu i Środowiska podchodzi do kwestii zużycia energii przed wszystkim z uwagi na fakt iż PSE jako operatu systemu przesyłowego dba aby energii elektrycznie w Polsce fizycznie nie zabrakło.

PSE w Planie Rozwoju Sieci skupia się na dostosowaniu sieci przesyłowych do;

Niemniej jednak w Planie Rozwoju sieci przesyłowych PSE odnosi się do prognoz rozwoju rynku energii elektrycznej posiadając dane o wydanych warunkach przyłączeniowych OZE własnych i innych OSD oraz ciągłość doświadczenie na rynku energetycznym.

Poniższa tabela przedstawia planowane zużycie energii elektrycznej/produkcja wg. KPEiK do 2023 r. oraz PSE (Krajowy Plan Rozwoju Sieci Przesyłowych 2025-2043)

Rok/ Zużycie energii elektrycznej wg. w TWh 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2040
MKiŚ (1) 166,7 165 196,9 bd
PSE (2) 166,7 165 175,0 205,7
PSE (3) 166,7 165 175,0 243,2
Dynamika  PSE, a MKiŚ 12,5%  

– wg. Ministerstwa Klimatu i Środowiska – KPEiK 2030
– wg. Polskich Sieci Elektroenergetycznych – Plan Rozwoju Sieci Przesyłowych 2025-2034 – SST (scenariusz swobodnej transformacji)
– wg. Polskich Sieci Elektroenergetycznych – Plan Rozwoju Sieci Przesyłowych 2025-2034 – SDT (Scenariusz dynamicznej transformacji)
– 2023 r. – wykonanie dane PSE
– 2024 r. – prognoza autora T. Falkowicz

 

Prognoza MKiŚ zakłada, że zużycie energii elektrycznej w 2030 r. w Polsce wyniesie 196,9 TWh, natomiast wg. prognoz PSE i KPRSP 2025-2040 zużycie energii wyniesie 175,0 TWh. Różnica jest ogromna i wynosi 21,9 TWh. Jeżeli przyjmiemy, iż planowane zużycie energii w 2024 r. wyniesie 165 TWh, to różnica w planach (21,9 TWh) wyniesie 13,3% zużycia 2024 r.

 Która z instytucji MKiŚ czy PSE trafniej prognozuje zużycie energii do 2030 r. analizować będziemy na naszych szkoleniach. Szczególną uwagę planowanym zmianom na rynku energii elektrycznej poświecimy na szkoleniu „Prognozowanie krótko i długoterminowe cen energii elektrycznej, rynek SPOT i OTF”

 

Zamknij