Gwarancje Pochodzenia instrumentem w rozwoju OZE

Gwarancje Pochodzenia czy są instrumentem w rozwoju OZE jak uprawnienia do emisji C02 czy są deserem do obiadu dla producentów energii z OZE ?

Gwarancje pochodzenia to co innego niż świadectwa pochodzenia, których nazwy są bardzo podobne, a  instrumenty te są często mylone.

Definicja gwarancji pochodzenia wzięta z ustawy OZE brzmi „Art. 120 OZE Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii, wydawana w postaci elektronicznej, zwana dalej „gwarancją pochodzenia”, jest jedynym dokumentem poświadczającym odbiorcy końcowemu wartości środowiskowe wynikające z unikniętej emisji gazów cieplarnianych oraz, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii.

Gwarancja pochodzenia to poświadczenie w wersji elektronicznej, iż energia elektryczna została wytworzona w źródle OZE.

 

Gwarancje pochodzenia;
– poświadczenie o wytworzeniu energii z OZE
– nie wynikają z nich żadne prawa majątkowe
– mają charakter europejski
– okres ważności to 12 miesięcy od daty wyprodukowania energii

 

Świadectwa pochodzenia;
– poświadczenie o wytworzeniu energii z OZE
– wynikają ze świadectwa pochodzenia prawa majątkowe
– mają charakter wyłącznie krajowy – polski
– okres ważności  bezterminowy nie dłużej niż do 2031 r.
– wytwórca może otrzymać świadectwo pochodzenia jak i gwarancję pochodzenia

 

Ceny gwarancji pochodzenia – ustalanie poziomów

Ceny w transakcjach kupna-sprzedaży gwarancji pochodzenia ustalane są poza giełdą TGE, natomiast w raportach TGE spotykamy się z cenami transakcyjnymi ustalonymi na podstawie deklarowanych cen przez strony transakcji.

  

Europejski charakter gwarancji pochodzenia

Europejski charakter gwarancji pochodzenia wynika z Art. 123. Ustawy OZE i brzmi „Prezes URE, na pisemny wniosek podmiotu, uznaje gwarancję pochodzenia wydaną w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Wspólnoty Energetycznej. Oznacza to iż w Polsce możemy nabyć gwarancje pochodzenia wydane w innym europejskim kraju.

 

Okres ważności gwarancji pochodzenia

Gwarancja pochodzenia jest ważna przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, objętej wnioskiem o wydanie gwarancji pochodzenia. Powyżej podany termin jest terminem ustawowym, natomiast wytwórca może wykreować możliwość aby gwarancje pochodzenia za jeden miesiąc były ważne 23 miesiące od daty wytworzenia energii.

 

Ewidencja i obroty na gwarancjach pochodzenia

Przedsiębiorca chcący otrzymać gwarancje pochodzenia musi założyć odpowiednie konto na TGE w rejestrze gwarancji pochodzenia.
Gwarancje pochodzenia mają formę wyłącznie elektroniczną, a ich wydanie rozpoczyna się od złożenia wniosku do OSD o wydanie oświadczenia i przekazanie niniejszego oświadczenia do URE również w formie elektronicznej.
Przedsiębiorca mając konto w rejestrze gwarancji pochodzenia po dokonaniu pozytywnej weryfikacji przez URE otrzymuje bezpośredni zapis o ilości GP z dokładnością do 1 MWh. Przydział-zapis GP dokonywany jest bezpośrednio bez udziału wytwórcy na linii URE i TGE na koncie wytwórcy.

 

Sprzedaż gwarancji pochodzenia – procedura

Posiadacz gwarancji pochodzenia mający konto w rejestrze GP na TGE może sprzedać GP wyłącznie innemu członkowi rejestru gwarancji pochodzenia posiadającemu konto na TGE. Procedura sprzedaży odbywa się poprzez wykonanie zlecenia sprzedaży w systemie informatycznym. W zleceniu sprzedaży podaje się kod kupującego, ilość gwarancji pochodzenia oraz kwotę jednostkową sprzedaży. Po akceptacji transakcji następuje odpowiednia zmiana stanu posiadania na kontach kupującego i sprzedającego, wyłącznie w ujęciu ilościowym.

Uwaga; rozliczenie finansowe pomiędzy kupującym i sprzedającym gwarancje pochodzenia następuje poza systemem TGE i IRGiT.

 

Gwarancje Pochodzenia sty.21 lut.21 mar.21 kwi.21 maj.21 cze.21
Obroty w tys. MWh 2 314 1 980 4 818 1 902 2 158 2 743
Cena w PLN 0,74 1,21 0,97 0,92 1,72 1,44

 

Gwarancje Pochodzenia lip.21 sie.21 wrz.21 paź.21 lis.21 gru.21
Obroty w tys. MWh 2 030 1 487 1 962 3 048 2 371 3 513
Cena w PLN 1,46 1,41 1,62 1,65 2,93 2,58

TGE pobiera opłaty za;

– wpis gwarancji pochodzenia do Rejestru
– wpis gwarancji pochodzenia uznanej przez Prezesa URE (tj. wystawionej w kraju innym niż Polska)
– przekazanie gwarancji pochodzenia Odbiorcy Końcowemu, za zawartą transakcję (obowiązuje tylko stronę kupującą)
– rozpatrzenie wniosku o przeksięgowanie
– wystawienie dokumentu dla Odbiorcy Końcowego

 

Przydatny słownik pojęć dla gwarancji pochodzenia;

 

O sposobach prognozowania cen energii elektrycznej, rynku energii, opłacalności projektów energetycznych  mówimy na naszych szkoleniach – Zapraszamy ! – sprawdź poniżej

 

Zamknij