Idea linii bezpośredniej

Idea linii bezpośredniej

W systemie PPA (Power Purchase Agreements) inwestor planuje budowę  farmy PV i sprzedaż energii klientowi, a przesył następuje za pomocą łącza bezpośredniego. Długość łącza określają względy ekonomiczne – czy jest to możliwe ?

– Zakład przemysłowy rozważa w bliskiej odległości od swoich punktów poboru instalację farmy PV i dostarczanie energii jak punkt powyżej – czy jest to możliwe ?

– Właściciel magazynów chciałby wybudować instalację fotowoltaiczną na dachach magazynów i dostarczać za pomocą linii bezpośrednie energię swoim najemcom, chce ją sprzedawać – czy jest to możliwe ?

Rozpatrując szczegółowo jeden z powyższych przypadków możemy się odnieść do możliwości prawnych realizacji pozostałych dwóch.

Jeden z deweloperów posiadający obiekty magazynowe i hale przemysłowe już na etapie budowy niniejszych obiektów planował posadowienie instalacji PV na dachach i odpowiednio przygotował projekty konstrukcji.  Po wybudowaniu 6 hal i ich wynajęciu o powierzchni dachu 8 tys. m2 każda, mógł na wszystkich obiektach wybudować instalację PV o mocy 2,0 MWp.

Instalacja ta miała produkować prąd elektryczny na potrzeby własne tj. najemców, którzy użytkowali niniejsze obiekty. Roczna produkcja planowana była na poziomie 1900 MWh w skali roku. Roczne zużycie we wszystkich obiektach wynosiło 9000 MWh. Firma rozpoczęła analizy mapowania produkcji w instalacji PV ze zużyciem statystycznym dla poszczególnych godzin, dnia każdego miesiąca roku. Analizy mapowania wypadły pozytywnie tzn. tylko 3,5 % energii nie mogłoby być zużywane na potrzeby własne i musiałoby być dostarczane do sieci bezpośrednio (sprzedawana na zewnątrz).

Planowano rozpoczęcie inwestycji, gdy jeden z dyrektorów firmy zapoznał się z komunikatem Prezesa URE nr 11/2018 mówiącym jak należy interpretować postanowienia ustawy Prawo Energetyczne przez właścicieli nieruchomości w stosunku do najemców obiektów w zakresie rozliczania zużytej przez nich energii elektrycznej.

Z powyższej interpretacji wynikało, że właściciel obiektu nie może sprzedawać najemcom wyprodukowanej energii tzn. wystawiać faktury Vat., może jedynie refakturować, wystawiać refakturę na zakupioną przez siebie energią. Refakturowanie polegać ma na rozliczeniu najemców wg. kosztów zakupu przez właściciela obiektu bez możliwości zarabiania na tej operacji. Dotychczas właściciel kupował energię na następujących zasadach

  1. energia czynna 330 PLN za 1 MWh
  2. + dystrybucja zmienna 55 zł. za 1 MWh
  3. + dystrybucja stała 20 PLN za 1 MWh

tak więc 1 MWh energii kosztowała właściciela 425 PLN netto i w takiej wysokość refakturował on najemcom zużywaną przez nich energię (najemcy posiadają własne subliczniki).

Po realizacji inwestycji PV właściciel liczył, że będzie postępował w ten sam sposób tzn. nadal będzie kupował ponad 75 % energii od dotychczasowego dostawcy (obrót – energia czynna) ) i dystrybutora (OSD – przesył) ale 25 % będzie produkował we własnej instalacji i fakturował wg. wartości z refaktur. Niestety nie może tak zrobić ponieważ na 25 % energii produkowanej we własnym zakresie nie posiada faktury zakupu w związku z powyższym takiej ilości nie może refakturować.

Teoretycznie mógłby fakturować 75 % wartości zakupu i 100 % zużycia, ale oznaczałoby to że 25 % ceny dla najemców dopłaca właściciel obiektów.

Powyżej opisany przykład jak i pozostałe dwa wymienione rozwiązania odpowiadają definicji „linii bezpośredniej”, która to definicja określona jest w ustawie Prawo Energetyczne.

Ustawa Prawo Energetyczne w art. 3 pkt. 11f) tak definiuje pojęcie linii bezpośredniej. Linią bezpośrednią nazywamy;

– „linię elektroenergetyczną łączącą wydzieloną jednostkę wytwarzania energii elektrycznej bezpośrednio z odbiorcą

–  lub linię elektroenergetyczną łączącą jednostkę wytwarzania energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetycznego z instalacjami należącymi do tego przedsiębiorstwa albo instalacjami należącymi do przedsiębiorstw od niego zależnych”.

Analizowane przez nas 3 przypadki spełniają definicje „linii bezpośredniej”, ale abyśmy mogli rozpocząć budowę to na nasze przedsięwzięcia musi wyrazić zgodę Prezes URE zgodnie z art. 7a ust. 3 UPE  „budowa linii bezpośredniej, przed wydaniem pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, wymaga uzyskania zgody Prezesa URE. Zgoda ta jest udzielana w drodze decyzji. Zgoda Prezesa URE na budowę „linii bezpośredniej”  jest obowiązkowa w każdym przypadku i ustawodawca nie przewidział wyjątków od tej zasady.

Obecnie trudno było by uzyskać niniejszą zgodę Prezesa URE, gdyż w dotychczasowej działalności niniejszego urzędu, żadna decyzja na budowę „linii bezpośredniej” nie została wydana.

Niniejsze treści będą omawiane na szkoleniu organizowanym przez naszą firmę – informacje na stronie szkolenia

Wszelkie dane podane w niniejszym case-study są danymi rzeczywistymi zaczerpniętymi z praktyki doradczej FinanseTF Sp. z o.o. – nazwy i dane mogące zidentyfikować właścicieli projektów zostały odpowiednio zmodyfikowane.

 

 

Zamknij