Podatek od gruntu – naziemne farmy PV

Podatek od gruntu – naziemne farmy PV

Podatek o nieruchomości gruntowych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jest podatkiem lokalnym, wobec czego ustawodawca dał swobodę gminom w ustalaniu stawek podatku poprzestając na ustawowym określeniu górnych limitów.

 

Podatek od nieruchomości gruntowych

Dokładna stawka zależy zatem od decyzji rady gminy na terenie której znajduje się farma PV. Podatek od nieruchomości gruntowych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w 2021 r., stawka maksymalna, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków wynosi 0,99 zł od 1 m2 powierzchni.

Ten rodzaj podatku jest podatkiem deklaratywnym tzn., że podatnik sam składa deklarację podatkową i określa powierzchnię związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą. W przypadku dzierżawy gruntów stroną deklarująca wysokość podatku oraz płatnikiem tegoż podatku jest właściciel gruntów.

W dotychczasowej praktyce inwestorzy deklarują powierzchnię do podatku od nieruchomości gruntowych na 3 poniżej przedstawione sposoby:

w wariancie 1 deklarowana powierzchnia dotyczy wyłącznie powierzchni zajmowanej przez kotwy montażowe.

w wariancie 2 powierzchnia deklarowana dotyczy rzutu pionowego powierzchni paneli PV na grunt, natomiast

wariant 3 przyjmuje, że cała powierzchnia działki na której znajduje się farma PV podlega podatkowi od nieruchomości.

Jak wynika z powyższych przykładów rozbieżności w deklarowanej powierzchni są bardzo duże. Według opinii naszych ekspertów prawidłowy sposób obliczania powierzchni deklarowanej dotyczy wariantu 3. – jeżeli jednak na części terenu faktycznie prowadzona jest działalność rolnicza np. wypas owiec to taki teren nie powinien być wliczany do powierzchni opodatkowanej.

Interpretacja Ministerstwa Finansów – nr 24172/11 z dnia 30 września 2011 r. „Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

W sytuacji, gdy jedynie część gruntów rolnych znajdujących się w posiadaniu podatnika będzie faktycznie zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej rozumianej jako zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (art. 1a pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – Dz. U. z 2010 r. 220, poz. 1447, ze zm.).

Wówczas grunty te będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości ze stawką jak dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Pozostała część użytków rolnych, która jedynie znajdzie się w posiadaniu przedsiębiorcy, lecz nie będzie zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem rolnym.

 

Zamknij