Podatek od gruntu – naziemne farmy PV

Podatek od gruntu – naziemne farmy PV

Podatek o nieruchomości gruntowych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jest podatkiem lokalnym, wobec czego ustawodawca dał swobodę gminom w ustalaniu stawek podatku poprzestając na ustawowym określeniu górnych limitów.

Dokładna stawka zależy zatem od decyzji rady gminy na terenie której znajduje się farma PV. Podatek od nieruchomości gruntowych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w 2021 r., stawka maksymalna, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków wynosi 0,99 zł od 1 m2 powierzchni.

Ten rodzaj podatku jest podatkiem deklaratywnym tzn., że podatnik sam składa deklarację podatkową i określa powierzchnię związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą. W przypadku dzierżawy gruntów stroną deklarująca wysokość podatku oraz płatnikiem tegoż podatku jest właściciel gruntów.

W dotychczasowej praktyce inwestorzy deklarują powierzchnię do podatku od nieruchomości gruntowych na 3 poniżej przedstawione sposoby:

w wariancie 1 deklarowana powierzchnia dotyczy wyłącznie powierzchni zajmowanej przez kotwy montażowe.

w wariancie 2 powierzchnia deklarowana dotyczy rzutu pionowego powierzchni paneli PV na grunt, natomiast

wariant 3 przyjmuje, że cała powierzchnia działki na której znajduje się farma PV podlega podatkowi od nieruchomości.

Jak wynika z powyższych przykładów rozbieżności w deklarowanej powierzchni są bardzo duże. Według opinii naszych ekspertów prawidłowy sposób obliczania powierzchni deklarowanej dotyczy wariantu 3. – jeżeli jednak na części terenu faktycznie prowadzona jest działalność rolnicza np. wypas owiec to taki teren nie powinien być wliczany do powierzchni opodatkowanej.

Interpretacja Ministerstwa Finansów – nr 24172/11 z dnia 30 września 2011 r. „Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. W sytuacji, gdy jedynie część gruntów rolnych znajdujących się w posiadaniu podatnika będzie faktycznie zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej rozumianej jako zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (art. 1a pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – Dz. U. z 2010 r. 220, poz. 1447, ze zm.), to wówczas grunty te będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości ze stawką jak dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Pozostała część użytków rolnych, która jedynie znajdzie się w posiadaniu przedsiębiorcy, lecz nie będzie zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem rolnym.

 

Zamknij