Linia bezpośrednia – nowe rozwiązania w 2023 r. ?

Czy nowe rozwiązania dotyczące linii bezpośredniej zostaną wprowadzone w życie w 2022 r. w dużej mierze zależeć będzie od

woli politycznej gdyż rozwiązania prawno – formalne są już gotowe, a rynek z niecierpliwością wyczekuje zmian.

Linia bezpośrednia

W rozumieniu potocznym linia bezpośrednia mogłaby być  linią energetyczna łącząca jednostkę wytwarzania energii elektrycznej z jednostką odbiorczą zużywającą energię elektryczną. Jednostka wytwórcza i odbiorcza może należeć do tego samego podmiotu, ale niekoniecznie. Długość linii bezpośredniej uwarunkowana jest wyłącznie czynnikami ekonomicznymi i aspektami prawnymi wynikającymi z własności nieruchomości po której linia ta mogłaby przebiegać.

Obecnie obowiązujące – definicja „linii bezpośredniej” znajduje się w akcie prawnym Ustawa Prawo Energetyczne,  z dnia 10 kwietnia 1997 r. – tekst jednolity 13.07.2021 r.

Art. 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

11f) linia bezpośrednia – linię elektroenergetyczną łączącą wydzieloną jednostkę wytwarzania energii elektrycznej bezpośrednio z odbiorcą lub linię elektroenergetyczną łączącą jednostkę wytwarzania energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetycznego z instalacjami należącymi do tego przedsiębiorstwa albo instalacjami należącymi do przedsiębiorstw od niego zależnych;

Art. 7a. ust. 3. Uzyskania zgody Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, udzielanej w drodze decyzji, wymaga:

1) budowa gazociągu bezpośredniego lub linii bezpośredniej – przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego;

2) zmiana przeznaczenia sieci gazociągów kopalnianych na gazociąg bezpośredni – przed rozpoczęciem dostarczania paliw gazowych do odbiorcy.

3a. Zgodę, o której mowa w ust. 3, dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

 1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, udzielając zgody, o której mowa w ust. 3, uwzględnia:

1) wykorzystanie zdolności przesyłowych istniejącej sieci gazowej lub sieci elektroenergetycznej;

2) odmowę świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej istniejącą siecią gazową lub siecią elektroenergetyczną podmiotowi występującemu o uzyskanie zgody oraz nieuwzględnienie złożonej przez niego skargi na tę odmowę.

Uwaga; w całej historii funkcjonowania URE tj. od dnia powstania urzędu do dnia dzisiejszego Prezes URE nie wydał żadnej pozytywnej decyzji zezwalającej na budowę „linii bezpośredniej”.

Aspekty praktyczne wynikają z przesłanek jakimi kieruje się urząd URE, a mianowicie z niepisanego prawa solidarności energetycznej mówiącego iż, jeżeli istnieje na danym terenie sieć energetyczna to powinno się do tej sieci podłączyć i płacić solidarnie opłaty dystrybucyjne.

 

Tak więc nie należy się spodziewać, że pod rządami niniejszej ustawy Prawo Energetyczne Prezes URE wyrazi zgodę na jakąkolwiek „linię bezpośrednią” biorąc pod uwagę obecny stan prawny jak też przesłanki wynikające z ustawy i  praktyki w tym względzie.

 

Uwaga ! – zwiastuny zmian – nowe rozwiązania dla linii bezpośredniej w 2023 r.

Drugiego czerwca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne – obecnie projekt nie trafił do konsultacji sejmowych

Poniżej przedstawiamy propozycję nowych uregulowań;
pkt 11f otrzymuje brzmienie:
„11f) linia bezpośrednia – linię elektroenergetyczną łączącą wydzieloną jednostkę wytwarzania energii elektrycznej bezpośrednio z odbiorcą lub linię elektroenergetyczną łączącą jednostkę wytwarzania energii elektrycznej z przedsiębiorstwem dostarczającym energię elektryczną w celu bezpośrednich dostaw energii do jego własnych obiektów, podmiotów od niego zależnych i odbiorców;”, – zmiany definicji

w art. 7a: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Budowa gazociągu bezpośredniego lub linii bezpośredniej wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.3)), uzyskania zgody Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, z wyjątkiem ust. 3b. Zgoda jest udzielana w drodze decyzji.”,

 1. b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b–3d w brzmieniu:
  „3b. Zgoda Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o której mowa w ust. 3, nie jest wymaga w przypadku:
  1) budowy linii bezpośredniej na nieruchomości należącej do podmiotu występującego o pozwolenie na budowę linii bezpośredniej, który zaopatrywać będzie w energię elektryczną wyłącznie obiekty do niego należące;
  2) budowy linii bezpośredniej dostarczającej energię elektryczną do instalacji odbiorcy nieprzyłączonego do sieci elektroenergetycznej.

Powyższa zmiana regulacji dotyczących linii bezpośredniej wynika jak zaznaczono w projekcie z konieczności dostosowania prawa krajowego do dyrektywy UE.

Obecnie obowiązujące regulacje dotyczące „linii bezpośredniej” są niezgodne z implementacjami kolejnych dyrektyw w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, w tym z dyrektywą nr 2019/944. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE (wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

 

Brzmienie Dyrektywy PE 2019/944 dotyczące linii bezpośredniej – poniżej

Artykuł 7 Linie bezpośrednie

 1. Państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki, aby umożliwić:
 2. a) wszystkim wytwórcom i przedsiębiorstwom dostarczającym energię elektryczną na ich terytorium zaopatrywanie linią bezpośrednią ich własnych obiektów, podmiotów zależnych i odbiorców, bez poddawania ich nieproporcjonalnym procedurom administracyjnym lub nakładania nieproporcjonalnych kosztów;
 3. b) zaopatrywanie, indywidualnie lub wspólnie, linią bezpośrednią wszystkich odbiorców na ich terytorium przez wytwórców i przedsiębiorstwa dostarczające energię elektryczną.
 4. Państwa członkowskie określają kryteria dotyczące przyznawania zezwoleń na budowę linii bezpośrednich na ich terytorium. Kryteria te muszą być obiektywne i niedyskryminacyjne.
 5. Możliwość dostawy energii elektrycznej linią bezpośrednią, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, nie wpływa na możliwość zawierania umów na dostawy energii elektrycznej zgodnie z art. 6.
 6. Państwa członkowskie mogą uzależnić wydanie zezwolenia na budowę linii bezpośredniej od odmowy dostępu do sieci, w stosownym przypadku na podstawie art. 6, lub od wszczęcia procedury rozstrzygania sporów zgodnie z art. 60. 5. Państwa członkowskie mogą odmówić udzielenia zezwolenia na linię bezpośrednią, jeśli udzielenie takiego zezwolenia naruszyłoby stosowanie przepisów dotyczących obowiązków użyteczności publicznej, o których mowa w art. 9. Odmowa musi być należycie uzasadniona.

 

Przepisy unijne dotyczące linii bezpośredniej wymagają aby umożliwić wytwórcom i przedsiębiorstwom dostarczanie energii elektrycznej do własnych obiektów oraz podmiotów zależnych i aby umożliwić także zasilanie za pomocą linii bezpośredniej odbiorcy niepowiązanego kapitałowo z wytwórcą.

Ponadto nowelizacja przewiduje dwa wyłączenia od obowiązku uzyskania zgody Prezesa URE na budowę linii bezpośredniej – to nowe rozwiązanie umożliwiające prowadzenie inwestycji bez zgody Prezesa URE, ważne jest tylko aby linia znajdowała się na nieruchomości należącej do odbiorcy energii, który będzie zaopatrywał wyłącznie obiekty do niego należące.

Niniejsze zmiany w ustawie Prawo Energetyczne oznaczają, że firma prowadząca zakład przemysłowy będzie miała możliwość zrealizowania własnej instalacji OZE w swoim sąsiedztwie i połączonej z zakładem przemysłowym za pomocą linii bezpośredniej. Warunek konieczny jest taki, aby adresatem pozwolenia na budowę linii bezpośredniej był niniejszy zakład przemysłowy i linia musi przebiegać przez nieruchomości, do której ma on tytuł prawny. Dodatkowym wymogiem jest dla linii bezpośredniej jest to, iż energia elektryczna musi zasilać własne obiekty.

 

Do powyżej postawionych zagadnień odnosimy się na naszych szkoleniach – zapraszamy !

 


O sposobach prognozowania cen energii elektrycznej, rynku energii, opłacalności projektów energetycznych  mówimy na naszych szkoleniach – Zapraszamy ! – sprawdź poniżej

 

 

Zamknij