Podatek od budowli – naziemne farmy PV

Podatek od budowli – naziemne farmy PV

Podatek od nieruchomości dla naziemnych farm fotowoltaicznych składa się 2 tytułów podatkowych takich jak;
-p
odatek od budynków i budowli
-podatek od gruntów

Ad1) Podatek od budynków i budowli

W naziemnych farmach fotowoltaicznych nie występują środki trwałe , które klasyfikowane byłby jako budynki, występują natomiast środki trwałe klasyfikowane (wg. KŚT) jako budowle. Stawki maksymalne podatku od nieruchomości ( budowle) ustalane są zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a max. ich wysokość w 2021 r. to 2,0% wartości budowli.

 

Zgodnie z art. 1 a ust. 1 pkt 2 ustawy o Podatkach i opiatach lokalnych, budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Obiektem budowlanym jest budowla, zdefiniowana w art. 3 pkt 3 ustawy — Prawo budowlane i przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. Budowlami są mi: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych ), oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

 

Urządzenie budowlane zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane jako urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki itp.

 

W podatku od budowli rozbieżności interpretacyjne budzi konstrukcja mocująca paneli PV do gruntu. Niemniej jedna orzecznictwo idzie w kierunku mówiącym o konstrukcji stale związanej z gruntem określając budowlami kotwy mocujące, płyty obciążające oraz inne elementy konstrukcji nośnych. Stoły montażowych czyli elementy łączące zapalowane kotwy i panele PV należy traktować jako element innych urządzeń energetycznych.

Tak więc podatek od nieruchomości powinien być liczony od konstrukcji w 25 % -30 % jej wartości i proporcjonalnie od całkowitych kosztów robót montażowych.

 

Tak określona wartość konstrukcji zaliczana jest jako budowla i naliczany podatek od budowli powinien wynieść 2,0 % ich wartości jako stawka maksymalna.

Inne rodzaje budowle występujące w farmach PV – to, ogrodzenie, płyty betonowe utwardzające drogi, oświetlenie, drogi dojazdowe – stawka opodatkowania 2,0 % od wartości początkowej i kosztów pośrednich.

W przypadku instalacji dachowych PV konstrukcja bezpośrednio przytwierdzona do dachu powinna zwiększać wartość hali jako środka trwałego a stoły montażowe winny być zaliczane do elementów urządzeń energetyczny 348 KŚT i być amortyzowane właściwą stawką. Tak więc w opinii naszych doradców, w przypadku instalacji dachowych PV podatek od nieruchomości nie występuje.

 

 

 

Zamknij