Wskaźniki opłacalności

Wskaźniki opłacalności

Wskaźniki efektywności projektów fotowoltaicznych

Wskaźnik NPV (net present value), zaktualizowana wartość projektu netto – jest to zdyskontowana wartość przepływów pieniężnych netto projektu.

Stopa dyskontowa odpowiadającą spodziewanej przez inwestora stopie zwrotu z wniesionego kapitału.

Wskaźnik ten jest podstawowym wskaźnikiem określającym czy analizowany projekt jest opłacalny biorąc pod uwagę oczekiwaną stopę zwrotu określoną w % w skali roku. Stopa zwrotu wyrażona jest poprzez stopę dyskontową r i jeżeli NPV > 0 to projekt jest opłacalny z ekonomicznego punktu widzenia, jeżeli NPV <0 to projekt jest nieopłacalny.

Stopa dyskontowa określana jest przez inwestora odpowiada spodziewanej stopie zwrotu z wniesionego kapitału uwzględniając następujące elementy;

rf – stopa wolna od ryzyka – lokaty bankowe, obligacje skarbowe

Prf – premia inwestycyjna związana z ryzykiem firmy

Prb – premia inwestycyjna związana z ryzykiem branży

Prp – premia inwestycyjna związana z ryzykiem rynku – aspekty polityczno-finansowe

 

Tak więc

r – stopa dyskontowa dla kapitału własnego – wyrażona będzie wzorem

r = rf + Prf + Prb + Prp

 

  1. Standardów inwestycyjnych właściwych dla branży energetycznej proponujemy przyjąć następujące poziomy stopy wolnej od ryzyka i poszczególnych ryzyk;

rf – stopa wolna od ryzyka – 2,1 np. obligacje skarbowe 2 letnie

Prf – premia inwestycyjna związana z ryzykiem firmy – 0,9 %

Prb – premia inwestycyjna związana z ryzykiem branży – 2,5 %

Prp – premia inwestycyjna związana z ryzykiem rynku – aspekty polityczno-finansowe – 2,5 %

 

Biorąc powyższe pod uwagę przyjęto założenie że stopa dyskontowa odzwierciedlająca oczekiwania inwestora co do zwrotu kapitału własnego z inwestycji fotowoltaicznej wyniesie 8,0 %.

 

IRR (internal rate of retern) – wewnętrzna stopa zwrot – jest to taki poziom stopy dyskontowej dla której NPV wynosi 0, a więc jest to największa oczekiwana stopa zwrotu z projektu.

PVI (present value investment) – bieżąca wartość inwestycji – kapitał własny wniesiony przez inwestora )

Wskaźnik NPVR(net present value ratio) – to stosunek NPV do PVI – wskaźnik ten informuje o ile NPV jest większe lub mniejsze od wkładu własnego inwestora i dzięki temu wskaźnikowi możemy porównywać atrakcyjność poszczególnych projektów i wariantów projektu czego nie daje nam NPV. Im wyższa wartość tego wskaźnika tym projekt-wariant jest bardziej opłacalny.

Prosta gotówkowa stopa zwrotu – obliczana na podstawie przepływów pieniężnych netto (cash flow) i informuje nas po ilu latach skumulowana gotówka będzie równa całkowitym nakładom inwestora PVI

 

 

Zamknij