Pozwolenia dla dachowej instalacji PV – Czy budowa dachowej przemysłowej instalacji fotowoltaicznej wymaga pozwolenia na budowę ?

 

Ocena czy instalacje dachowe PV wymagają pozwolenia na budowę czy też nie trwały do momentu nowelizacji ustawy Prawo Budowlane. Interpretacje, niniejszego zagadnienia, które obowiązywały w okresach poprzednich odnosiły się do opinie Głównego Urzędu  Nadzoru Budowlanego art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która mówiła „że uzyskania decyzji o warunkach zabudowy nie wymagają m.in. roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie ” – jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

Tak, więc GUNB uważał, że „na budowę zlokalizowanej na obiekcie budowlanym instalacji fotowoltaicznej, której wysokość nie przekroczy 3 metrów, nie będzie potrzebne pozwolenie na budowę, ani nawet zgłoszenie robót”

Wprowadzone zmiany ustawą Prawo Budowlane – Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – wersja 26.09.2019 r. określa w Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: – wymieniono rodzaje budów – natomiast budowa i montaż instalacji fotowoltaicznych zakwalifikowano w Art. 29 ust. 2 pkt) 16 który mówi;

Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

– ) montażu pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.3)) z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego, stosuje się obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego, o którym mowa w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 i 1518), oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a tej ustawy;

Tak więc biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że dachowe instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 50 kW wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Uwaga; w przypadku obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestrów zabytków wymagane są zgody właściwych organów oraz pozwolenie na budowę.

 

Zaufali nam

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas

Zamknij